Wymiar: ½ etatu

 

1.      Stanowisko pracy:

Koordynator Centrum Edukacji Ekologicznej.

 

2.      Warunki pracy na stanowisko:

·         Budynek jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu

·         Bezpieczne warunki pracy

 

3.      Wymagania niezbędne:

·         wykształcenie wyższe,

·         przygotowanie pedagogiczne,

·         wymagany 2 letni staż  pracy na stanowisku kierowniczym,

·         wysokie zdolności organizacyjne i komunikacyjne,

·         bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

·         brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         nieposzlakowana opinia,

·         wysoka dyspozycyjność.

 

4.      Wymagania dodatkowe:

·         Wysoko rozwinięta umiejętność: komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, mediacja, negocjacje, słuchanie innych, motywowanie i ukazywanie ludziom ich możliwości, tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i poufności,

·         Praktyczna znajomość  lokalnego środowiska pedagogicznego i funkcjonujących w powiecie milickim placówek oświatowych.

 

5.      Wymagane dokumenty:

·         życiorys zawodowy,

·         kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

·         kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, szkolenie, kursy,

·         oświadczenie  kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

 

 

Dokumenty  aplikacyjne należy składa w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Koordynator Centrum Edukacji Ekologicznej" w sekretariacie PCEiPP w Miliczu termin składania dokumentów został wydłużony do dnia 07.04.2015  

 

Wychowankowie SOS-W w Miliczu brali udział w warsztatach edukacyjnych w Centrum Edukacji Ekologicznej w Miliczu, podczas których uczniowie oglądali preparaty roślin i tkanek zwierząt pod mikroskopem, a następnie uczestniczyli w seansie filmowych pt.  "Początki życia na Ziemi". Dzieciaki oceniły zajęcia jako bardzo interesujące i ciekawe.