Piąte spotkania w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia

maj/ czerwiec 2014

 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki

 

Rozpoznawanie i diagnozowanie trudności  w uczeniu się matematyki- temat zajęć sieci matematycznej – 9.06.2014r.

W zajęciach wzięło udział 20 nauczycieli,  zajęcia prowadziła pani Anna Cieślik.

 

Problemy omawiane na zajęciach:

a)     twórcze metody rozwiązywania zadań matematycznych

b)     wspieranie rozwoju dziecięcej kreatywności w matematyce

c)     jak rozwijać umiejętność abstrahowania?

d)     jak rozwijać umiejętność dokonywania skojarzeń?

e)     jak rozwijać umiejętność rozumowanie dedukcyjne?

f)      jak rozwijać umiejętność rozumowanie indukcyjne?

g)    jak rozwijać umiejętność metaforyzowania?

h)    jak rozwijać umiejętność dokonywania transformacji?

i)     zabawy rozwijające zdolności skojarzeniowe i

spostrzegawczość

PODSUMOWANIE

 

Dobry nauczyciel stwarza pobudzającą atmosferę w klasie, pobudza twórcze myślenie poprzez żądanie nowych skojarzeń, poprzez stosowanie wiedzy w nowych sytuacjach, przez nauczanie problemowe. Nie gorszy się błędami uczniów, bo wie, że każdy poszukujący błądzi, naprowadza ich jednak na poznanie i korektę własnych błędów i ośmiela ich do oceny własnych postępów. Kierując ich pracą za pomocą pytań, które wymagają interpretacji, uzasadnienia, zastosowania, analizy, syntezy lub oceny wiadomości i własnego postępowania.

           A oto kilka rad dla nauczyciela jak prowadzić zajęcia w rozwijaniu myślenia twórczego:

1.    Często chwalić je za wysiłek i cieszyć się z najmniejszego osiągnięcia, postępu.

2.    Nie dawać gotowych rozwiązań.

3.    Tworzyć motywację do działania przedstawiając jego sens, użyteczność. Dzieci widząc cel swojej pracy nie żałują wysiłku.

4.    Często pozwalać na dokonanie wyboru tematu i sposobu wykonania zadania przedstawionego przez nauczyciela.

5.    Prowadzić lekcję różnymi metodami.

6.    Wprowadzić rozmaite techniki, które zawsze są miłą niespodziankę dla dzieci.

7.    Szanować pracę dziecka.

8.    Stosować w pracy z dziećmi zadania dywergencyjne, czyli otwarte typu : „skonstruować”.

9.    Stwarzać sytuację, w której uczenie się jest naturalną potrzebą, a nie czymś, co potrzeba czynić z przymusu.   

 

Zajęcia zostały wysoko i bardzo wysoko ocenione przez nauczycieli (ankiety), nauczyciele oprócz wykładu prowadzącej, pracowali w grupach, dyskutowali i brali aktywny udział w zajęciach.Na zakończenie podsumowano zajęcia sieci matematycznej poprzez wypełnienie ankiety.

 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli humanistów

 Piąte spotkanie sieci humanistycznej odbyło się 18 czerwca 2014 r. w sali konferencyjnej mieszczącej się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Miliczu, ul. 11 Listopada 5.Trwało 6 godzin.

Szkolenie i ćwiczenia warsztatowe poprowadziła pani Iwona Haba. Tematem spotkania były „Przykłady dobrych praktyk”. Spotkanie trwało 6 godzin i uczestniczyło w nim 17 nauczycieli – uczestników sieci humanistycznej.

Spotkanie było podzielone na dwie części. W pierwszej części uczestnicy sieci pod kierunkiem pani trener doskonalili technikę burzy mózgów w poszukiwaniu rozwiązań dla czytelnictwa.

Zadaniem wszystkich uczestników było wymyślanie jak największej liczby pomysłów na rozwiązanie wybranych problemów. Pod okiem moderatora (pani trener) nauczyciele, w dążeniu do osiągnięcia określonego celu, musieli przestrzegać określonych zasad obowiązujących w technice burzy mózgów.

Wszyscy uczestnicy aktywnie brali udział w pracach i dyskusji podczas realizacji tej części szkolenia. Metoda burzy mózgów utwierdziła uczestników sieci w przekonaniu, że grupa może mieć realny wpływ na rozwiązanie konkretnego problemu. Atmosfera kreatywności w grupie oraz pozytywnego, twórczego podchodzenia do problemów (poprzez oddzielenie fazy tworzenia pomysłów od ich późniejszej oceny i krytyki) pozwoliły uczestnikom sieci humanistycznej stworzyć atrakcyjne rozwiązania.

W drugiej części spotkania uczestnicy warsztatów zapoznali się z innymi przykładami dobrych praktyk, które już znalazły zastosowanie w innych miejscach w Polsce, jak również zaprezentowali swoje przykłady dobrych praktyk.

Jednym z ciekawszych przykładów była „Żywa Biblioteka” – projekt polegający na możliwości wypożyczania Żywych Książek tj. ludzi z grup postrzeganych stereotypowo, aby porozmawiać z nimi o ich życiu, zadać pytania na dowolny temat. W katalogu Żywych Książek, które pojawiają się w Żywych Bibliotekach znajdują między innymi: Arab/Arabka, Ateista/Ateistka, Antyfacet, Były Bezdomny, Ksiądz, Rodzic Dziecka Niepełnosprawnego i wiele innych osób.

Po tej części spotkania zrodził się pomysł organizowania „Żywych Bibliotek” również w szkołach powiatu milickiego.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Grupa wykazała się dużym zaangażowaniem. Na koniec spotkania uczestnicy sieci humanistycznej wypełnili ankiety ewaluacyjne. Wszyscy wyrazili zadowolenie z uczestnictwa w warsztatach na temat dobrych praktyk.

 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowawców

 20.05.2014 r w Centrum Edukacji Ekologicznej miało miejsce piąte i ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie sieci współpracy wychowawców.

W spotkaniu uczestniczyło 19 nauczycieli, którzy wraz z ekspertem Jarosławem Pietrzakiem metodą coachingu i action learning zajęli się  tematyką „ Działań profilaktycznych i wychowawczych w szkole”.

W trakcie zajęć zostały przedstawione szczegółowe zagadnienia w obrębie stosowania tych metod pracy, a następnie metodą symulacji przeprowadzono zajęcia w grupach . Po zakończeniu pracy w grupach przeprowadzono dyskusję na forum o możliwościach wykorzystania w/w metod  w pracy nauczycieli- wychowawców.

Nauczyciele podczas zajęć warsztatowych podnosili swoje kompetencje w zakresie rozwiązywania realnych problemów wychowawczych i dydaktycznych , określali mocne strony w sprawowaniu roli nauczyciela- wychowawcy, a także mieli okazje w scenkach tematycznych wcielić się w rolę uczniów reprezentujących trudne zachowania.Ta nieoczekiwana zamiana ról spowodowała duże ożywienie wśród uczestników i wywołało dyskusję, która trwała jeszcze po oficjalnym zakończeniu spotkania.

Grupa była pod ogromnym wrażeniem ciekawie prowadzonych warsztatów i wysoko oceniła kompetencje prowadzącego Pana Jarosława Pietrzaka.

 

Czwarte spotkania w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia

maj/czerwiec 2014

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowawców

 

13 maja 2014 r. w Sali Centrum Edukacji Ekologicznej przy PCEiPP w Miliczu  odbyło się spotkanie grupy nauczycieli, w ramach sieci współpracy i samokształcenia wychowawców. Było to już czwarte  spotkanie grupy, uczestniczącej w projekcie realizowanym przez Powiat Milicki : „Poprawa jakości doskonalenia nauczycieli w Powiecie Milickim”.

Spotkanie poprowadziła ekspert Iwona Haba. Temat spotkania „ Motywowanie uczniów do zmiany zachowań” stanowił kontynuację tematyki poprzednich szkoleń zgodnie z oczekiwaniami uczestników sieci wychowawczej.

W ciągu sześciu godzin zajęć 24 uczestników  wysłuchali ciekawego wykładu jak również pracowali warsztatowo gdzie mogli wymieniać doświadczenia zawodowe.

Tematyka poruszana przez eksperta Panią Iwonę Habę dotyczyła omówienia zjawiska decentracji w tym decentracji interpersonalnej, która pokazuje nam kierunek  wzbudzenia motywacji w uczniach i chęć do działania. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznania się z najważniejszymi teoriami motywacji, które odnoszą się do obszarów

-wzmocnień, instrumentalności, potrzeb , procesu, motywacyjno-środowiskowego a ich poznanie jest konieczne w celu motywowania ludzi.

Na kanwie powyższego została zaprezentowana sztuka motywacji, która składała się z kilku etapów od poznania typu ucznia poprzez omówienia modelu Blancharda , po adaptatywne  zarządzanie motywacją.

Ciekawym elementem zajęć, było ćwiczenie warsztatowe „ Jal motywować ? Zawsze ważne! – gdzie uczestnicy podzieleni na grupy podawali konkretne przykłady rozwiązań motywowania uczniów. Na koniec spotkania każdy z uczestników miał okazję wypełnienia kwestionariusza do mierzenia motywacji osiągnięć i miał za zadanie ustalenia poziomu motywacji samego siebie.

 Nauczyciele pracowali chętnie z pozytywnym nastawieniem i życzliwością do siebie i samego projektu, zaowocowało to wymiana wielu ciekawych doświadczeń i propozycji rozwiązań omawianych problemów.

 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki

 

Organizowanie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi– temat zajęć sieci matematycznej – 21.05.2014r.

W zajęciach wzięło udział 20 nauczycieli, zajęcia prowadziła pani Anna Cieślik, zajęcia trwały 6 godzin.

Problemy omawiane na zajęciach:

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE

a)      Uczniowie o inteligencji niższej niż przeciętna

b)      Uczniowie słabowidzący

c)       Uczniowie słabosłyszący

d)      Specyficzne trudności w uczeniu się

 

Zajęcia zostały wysoko i bardzo wysoko ocenione przez nauczycieli (ankiety), nauczyciele oprócz wykładu prowadzącej, pracowali w grupach, dyskutowali i brali aktywny udział w zajęciach.

Materiały przekazane uczestnikom zajęć na pewno pomogą nauczycielowi w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Po omówieniu zagadnień dotyczących tematu, grupa dokonała podsumowania.

Zajęcia były częściowo filmowane przez firmę, która realizowała film na potrzeby projektu. Wcześniej nakręcono zajęcia matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Miliczu (lekcja pod nadzorem pani Anety Nowak), odbyła się rozmowa z koordynatorem sieci matematycznej, starostą powiatu milickiego oraz kierownikiem projektu. Pobyt ekipy filmowej w Miliczu trwał ok. 6 godzin.

 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli humanistów

 

Czwarte spotkanie sieci humanistycznej miało miejsce 16.05.2014r.

Już tradycyjnie nauczyciele spotkali się w Centrum Edukacji Ekologicznej przy PCEiPP w Miliczu.  W spotkaniu uczestniczyło 22 nauczycieli, a warsztaty poprowadziła pani Iwona Haba.

Temat zajęć „Nie tylko papier – książka niejedno ma imię” spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników. Spotkanie składało się z trzech części.

W pierwszej części nauczyciele pracowali w trzech zespołach zadaniowych. Ich pracę koordynowała i wspierała pani trener. Następnie grupy prezentowały wyniki swojej pracy i każde zagadnienie było omawiane przez wszystkich uczestników spotkania.

Pod kierunkiem pani trener uczestnicy doskonalili techniki przykuwania uwagi uczniów oraz zachęcania ich do czytania lektur szkolnych, poprzez tworzenie reklamy do fragmentów lektur, adaptacji filmowych dzieł literackich oraz utworów muzycznych.

W drugiej części spotkania pani trener zaprezentowała nauczycielom techniki burzy mózgów w poszukiwaniu rozwiązań dla czytelnictwa z podziałem na etapy:

I. Generowanie pomysłów

II. Kryteria eliminacji alternatyw

III. Eliminacja najmniej efektywnych alternatyw

IV. Konsekwencje opcji decyzyjnych

V. Decyzja

Omówiono również zalety burzy mózgów. Nauczyciele wymienili z prowadzącą swoje poglądy i spostrzeżenia dotyczące tematu spotkania.

 

Na koniec poświęcono czas na zaplanowanie kolejnego, już ostatniego w tym roku szkolnym, spotkania sieci humanistycznej.

Warsztaty przebiegały w życzliwej atmosferze, która sprzyjała realizacji zaplanowanego tematu. W ankietach nauczyciele byli zgodni w wyrażeniu zadowolenia ze spotkania.

 

Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli

 

17 czerwca br. już po raz czwarty spotkała się sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów placówek oświatowych biorących udział unijnym projekcie powiatu milickiego doskonalącym nauczycieli. Spotkanie miało miejsce w Centrum Edukacji Ekologicznej w Miliczu i trwało 6 godzin, udział wzięło 25 dyrektorów.

Dotyczyło roli dyrektora jako nadzorującego prawo zamówień publicznych. Dyrektorów szkolił specjalista w tym zakresie- Daniel Luchowski. Spotkanie było doskonale przygotowane pod względem merytorycznym, wzbogacone o ciekawe materiały szkoleniowe. Forma zajęć pozwalająca na pracę zespołową podobała się uczestnikom. Otwartość trenera oraz zaangażowanie dyrektorów pozwoliły na udaną współpracę podczas spotkania oraz swobodną dyskusję, która wywiązała się między dyrektorami. Zajęcia zostały pozytywnie ocenione przez uczestników, dostosowane do ich oczekiwań.

 

Trzecie spotkania w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia

luty/marzec/kwiecień 2014

 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki

 

W dniu 16.04.2014 odbyło sie trzecie spotkanie w ramach sieci matematycznej.

Tematem zajęć było : WSPIERANIE RODZICÓW UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI .

W zajęciach wzięło udział 19 nauczycieli, zajęcia prowadziła pani Anna Cieślik, trwały 6 godzin.

Problemy omawiane na zajęciach:

a)      UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

b)      AUTYZM I ZESPÓŁ ASPERGERA

c)       UPOŚLEDZENIE ZDOLNOŚCI NIEWERBALNEGO UCZENIA SIĘ(NLD)

d)      ZABURZENIA EMOCJONALNE U DZIECI

e)      METODY I FORMY POMOCY DZIECKU Z ADHD:

 

Zajęcia zostały wysoko i bardzo wysoko ocenione przez nauczycieli (ankiety), nauczyciele oprócz wykładu prowadzącej, pracowali w grupach, dyskutowali i brali aktywny udział w zajęciach.

Materiały przekazane uczestnikom zajęć na pewno pomogą nauczycielowi w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Po omówieniu zagadnień dotyczących tematu, grupa dokonała podsumowania.

Podsumowanie:

Skuteczność komunikowania się zależy od stopnia porozumienia, współdziałania oraz efektywności wspólnych zadań. Aby komunikacja pozwalała na rozwój każdego z jej partnerów muszą być spełnione pewne reguły. Mianowicie każdy z rozmówców powinien wyrazić swoje odczucia, wrażenia i myśli w sposób jasny i zrozumiały dla innych w obecności osób zainteresowanych. Każdy z rozmówców winien być traktowany indywidualnie i z szacunkiem. Różnice zdań pomiędzy rozmówcami powinny być uwzględnione i wykorzystane w celu rozwiązania problemów nigdy inaczej. Podstawą umiejętnością w zakresie porozumiewania się jest sztuka słuchania. Istotne jest by było to słuchanie prawdziwe tzn. należy wspierać rozmówcę poprzez kontakt wzrokowy, przytaknięcie głową, lekkie nachylenie w stronę rozmówcy, zadawanie pytań, precyzowanie odpowiedzi, upewnienie się czy dobrze rozumiemy wypowiedź. By rozmowa była satysfakcjonująca trzeba odpowiednio precyzować wypowiedzi, językiem niewerbalnym przekazać informacje wspierające treść słów, uwzględnić różnice kulturowe w sposobie komunikacji. Kontakty z rodzicami przynoszą efekt, jeżeli są poparte zaufaniem, szczerością, podmiotowym traktowaniem, gotowością na zmiany.


Ważne wydaje się by nauczyciel przekazywał swoje opinie oraz argumentował swój punkt widzenia rzeczowo i konkretnie. Rodzic powinien odczuć w postawie nauczyciela zrozumienie dla jego położenia i uwzględnienie jego punktu widzenia. Nauczyciel winien w kontaktach z rodzicami być otwarty, życzliwy i autentyczny. Ważne by umiał spojrzeć na problem z dystansem, bez emocjonalnego zaangażowania.

Nauczyciel pragnący owocnych kontaktów z rodzicami powinien:

- podczas rozmów unikać oceniania wypowiedzi rozmówcy, 

- nie dawać pochopnych rad, 

- nie potępiać ani też nie usprawiedliwiać,

- nie przejmować negatywnych emocji rozmówcy.

 

Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli

 

18 marca 2014 r. już po raz trzeci spotkała się sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów placówek oświatowych biorących udział unijnym projekcie powiatu milickiego doskonalącym nauczycieli. Spotkanie miało miejsce w CEE, trwało 6 godzin.

Dotyczyło przygotowań do ewaluacji zewnętrznej prowadzonej przez Kuratorium Oświaty. Dyrektorów szkoliła specjalistka w tym zakresie Ewa Drozd- pedagog, nauczycielka dyplomowana, tutorka, trenerka umiejętności psychospołecznych, edukatorka w zakresie organizacji i zarządzania placówką oświatową. Związana z oświatą, jest promotorem wprowadzanych w niej reform.

 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli humanistów

 

13 lutego 2014 rmiało miejsce trzecie spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli humanistów .Odbyło się w Centrum Edukacji Ekologicznej przy PCEIPP. Trwało 6 godzin. Spotkanie poprowadziła Pani Agnieszka Piskorek.

Temat spotkania: Jak motywować uczniów do czytania ? Nowatorskie sposoby przyciągania uczniów do bibliotek. Bookcrossing-idea uwalnia książkę. Jak włączyć się w ogólnopolską akcję Bookcrossingową ?

W trakcie spotkania położono akcent na zainicjowanie działań sieci humanistów, która ma za zadanie zapoznać się z ideą Bookcrossingu oraz przeprowadzić ogólnopowiatową akcję uwalniania książek. Uczestnicy spotkania mieli możliwość, w oparciu o aktualne trendy nowoczesnej dydaktyki, wypracować skuteczne metody promujące czytelnictwo oraz zaobserwować typowe problemy, jakie mogą pojawić się w realizacji akcji bookcrossingowej.

 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowawców

 

7 lutego 2014 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej miało miejsce już trzecie spotkanie sieci współpracy wychowawców.

W spotkaniu uczestniczyło 25 nauczycieli, którzy mieli okazję ponownego spotkania z Panią Iwoną Habą –ekspertem. Spotkanie trwało 6 godzin.

Tematem piątkowego spotkania był : „ Skuteczny wychowawca”. Pani Iwona poprowadziła zajęcia warsztatowe dzieląc uczestników na dwa zespoły.

W trakcie zajęć zostały przedstawione szczegółowe zagadnienia w obrębie tego tematu tj: -Komunikacja jako narzędzie budowania relacji w zespole w tym jasne ustalenie granic, oczekiwań i wymagań, karanie i nagradzanie w zespole klasowym.

Omówienie psychologicznego profilu ucznia – Kim kieruję?

Omówienie sytuacji trudnych i sposoby radzenia sobie z nimi.

Nauczyciele podczas zajęć warsztatowych podnosili swoje kompetencje w zakresie akceptacji zachowań uczniów, określali mocne strony w sprawowaniu roli nauczyciela- wychowawcy, a także mieli okazje w scenkach tematycznych wcielić się w rolę uczniów reprezentujących trudne zachowania. Ta nieoczekiwana zamiana ról spowodowała duże ożywienie wśród uczestników i wywołało dyskusję, która trwała jeszcze po oficjalnym zakończeniu spotkania.

Grupa była pod ogromnym wrażeniem ciekawie prowadzonych warsztatów i wysoko oceniła kompetencje prowadzącej Pani Iwony Haby.

 

Drugie spotkania w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia

 

styczeń 2014

 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli humanistów

 

Drugie spotkanie odbyło się dnia 30 stycznia 2014 roku .Przybyło na nie 24 nauczycieli z placówek objętych projektem. Tematem szkolenia było „Czytanie w kontekście motywacji ucznia”.Spotkanie trwało 6 godzin.

Na początek koordynatorka sieci przywitała wszystkich uczestników oraz przedstawiła eksperta. Następnie po dokonaniu niezbędnych czynności organizacyjnych, podczas których nastąpiło wręczenie uczestnikom teczek wraz z materiałami szkoleniowymi, długopisem oraz pamięcią USB, nastąpiła część szkoleniowa.

W pierwszej części spotkania Pani Iwona Haba, ekspert zewnętrzny, zaproponowała nauczycielom przeczytanie krótkiego artykułu pt. „20 minut czytania dziennie”, następnie zaprosiła uczestników sieci do dyskusji. Nauczyciele zastanawiali się nad tym, jakie są szanse na to, aby na każdej lekcji poświęcić kilka minut na wspólne czytanie. Uczestnicy sieci humanistycznej zastanawiali się, czy i kiedy wspólne czytanie byłoby atrakcyjne dla uczniów. Padały różne propozycje np. dobieranie utworów, angażowanie uczniów według zainteresowań itp. Nauczyciele wraz z trenerką stwierdzili, że problemem wywołującym w uczniach niechęć do czytania może być, oprócz nowych trendów w społeczeństwie, kanon szkolnych lektur. Jedna z nauczycielek podzieliła się spostrzeżeniami po przeprowadzonej przez nią w szkole ankiecie czytelniczej. Uczniowie czytają to, co lubią, unikając czytania lektur. Nauczyciele zastanawiali się nad tym, jak wzbudzać wśród uczniów zainteresowanie tradycją oraz jak przełamywać istniejącą wśród uczniów niechęć do czytania lektur szkolnych, których, jak stwierdzono, uczniowie często nie rozumieją.Podczas przerwy nauczyciele mogli spożyć posiłek, wypić kawę, herbatę lub poczęstować się przygotowanymi słodyczami.

 Po przerwie, w drugiej części spotkania, pani trener Iwona Haba skupiła uwagę zgromadzonych na motywacji do działania. Omawiając zagadnienie sztuki motywacji uwzględniła charakterystykę czterech typów psychologicznych uczniów, jednocześnie zwracając uwagę na sposoby postępowania z każdym z nich. Na zakończenie spotkania nauczyciele wypełnili ankietę ewaluacyjną. Przedyskutowano również proponowany temat następnego spotkania. Koordynatorka sieci zaprezentowała nauczycielom możliwości platformy oraz ponownie zachęciła uczestników do logowania i pracy na platformie między spotkaniami sieci. Zainteresowanym nauczycielkom koordynatorka pomogła w logowaniu.

 W luźnej rozmowie po spotkaniu ogół nauczycieli wyraził zadowolenie ze spotkania.

 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowawców

 

24 stycznia  2014 r. w Sali Centrum Edukacji Ekologicznej przy PCEiPP w Miliczu  odbyło się spotkanie grupy nauczycieli, w ramach sieci współpracy i samokształcenia wychowawców. Było to drugie spotkanie 25-osobowej grupy, uczestniczącej w projekcie realizowanym przez Powiat Milicki : „Poprawa jakości doskonalenia nauczycieli w Powiecie Milickim”.Spotkanie trwało 6 godzin.

Drugie spotkanie zostało przeprowadzone przez Panią Iwonę Habę eksperta, psychologa, a przede wszystkim doświadczonego pedagoga ponadto uczestnikami warsztatów byli Starosta Piotr Lech, koordynator sieci wychowawczej Dominika Ugorek.

W ciągu sześciu godzin zajęć uczestnicy pracowali warsztatowo integrowali się ze sobą, wymieniali doświadczenia zawodowe , określali swoje problemy w zakresie poruszanej tematyki . Ponieważ warunkiem  pracy  w sieci jest aktywność i wymiana doświadczeń podczas spotkań bezpośrednich jak i na platformie internetowej, dlatego wszyscy chętnie wymieniali spostrzeżenia, uwagi i chętnie dzielili się wiedzą na zajęciach warsztatowych.

Tematyka poruszana przez eksperta Panią Iwonę Habę dotyczyła wielu aspektów w tym:

Nadmierna absencja uczniów- jak sobie z nią radzić?

Absencja-Co szkoła w takiej sytuacji musi zrobić?

Obowiązek nauki.

Przyczyny absencji uczniów

Współpraca na linii szkoła rodzice

Przeciwdziałanie nieuzasadnionej absencji

Aspekty prawne dotyczące absencji uczniów , propozycje MEN w celu ich ograniczenia

Drugie spotkanie było bardzo efektywne i owocne. Nauczyciele pracowali chętnie z pozytywnym nastawieniem i życzliwością do siebie i samego projektu.

 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki

 

31 stycznia 2014 r.   w sali Centrum Edukacji Ekologicznej przy PCEiPP odbyło się 2 spotkanie w ramach pracy sieci nauczycieli matematyki.

Tematem zajęc była : PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM.

W zajęciach wzięło udział 19 nauczycieli. Zajęcia prowadziła Pani Anna Cieślik,  trwały 6 godzin.

 

Problemy omawiane na zajęciach:

a)      Czy bywają przedmioty nudne ze swojej natury?

b)      Nauczanie jako proces kształtowania postaw

c)       Metody aktywizacyjne jako skuteczne narzędzie kształtowania postaw

d)      podsumowanie

 

Zajęcia zostały wysoko i bardzo wysoko ocenione przez nauczycieli (ankiety), nauczyciele oprócz wykładu prowadzącej, pracowali w grupach, dyskutowali i brali aktywny udział w zajęciach.

Zajęcia dotyczyły przede wszystkim omówieniu metod aktywizujących jako narzędzi pozwalających na pracę z uczniem zdolnym. Na zakończenie zebrano najważniejsze korzyści płynące z metody projektu dla nauczycieli matematyk:

 

Korzyści płynące z metody projektu dla nauczania matematyki:

·         Uczniowie często postrzegają matematykę jako zestaw reguł i rutynowych algorytmów. Jej używanie sprowadzają do wykonania standardowych tricków w celu otrzymania odpowiedzi, która nie przedstawia sama w sobie żadnej wartości. Często nawet dobrzy uczniowie nie potrafią zastosować wiedzy matematycznej w niestandardowych (innych niż zadania szkolne) sytuacjach.

·         Metoda projektu stawia nie tyle na wiedzę i opanowanie technik, co na rozumienie procesów matematycznych, przeprowadzanie rozumowań, stawianie i empiryczne badanie hipotez, definiowanie obiektów i klasyfikowanie ich na tej podstawie, stosowanie matematyki jako narzędzia do rozwiązania problemów praktycznych, kształtowanie rozmaitych strategii rozwiązania. W ten sposób rozwijamy ważne umiejętności matematyczne oraz ich „swobodne” i elastyczne stosowanie.

·         W metodzie projektu uczeń ma możliwość samodzielnego stawiania pytań. Tradycyjnie pochodziły one ze źródła „zewnętrznego” (nauczyciel, podręcznik, pytania egzaminacyjne). Były to pytania o wiedzę już posiadaną, a więc odtwórcze. W projektach stawiamy pytania, na które wiemy, że uczeń nie zna odpowiedzi i dopiero w trakcie ich realizacji powinien ją odkryć. Są to pytania poszukiwawcze. Stawiając takie pytania i ucząc je zadawać, sprawiamy, że proces nauczania staje się autentycznym aktem badawczym.

 

Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli

 

28 stycznia 2014 r. w sali konferencyjnej PBP w I LO im. AK miało miejsce 2  spotkanie sieci dyrektorskiej w zakresie kontroli zarządczej w oświacie, prowadził je P.Gabrysz. Spotkanie trwało 6 godzin, wzięło w nim udział 25 nauczycieli.

 

Pierwsze spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia

 listopad/grudzień 2013

 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowawców

 

W dniu 26.11.2013r  odbyło się I spotkanie  sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowawców. Otworzyła je dyrektor PCEiPP- Pani Grażyna Kmiecik, która powitała przybyłych uczestników i życzyła satysfakcji ze współpracy w ramach sieci. Dalszą część poprowadziła koordynator sieci – Dominika Ugorek.

Pierwsze spotkanie uczestników sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowawców  poświęcone  było zasadom  pracy zespołu i zaplanowaniu działań.  Zajęcia rozpoczęto od ćwiczeń integracyjnych i poznania strony internetowej www.doskonaleniewsieci.pl., informującej o specyfice networkingu oraz propozycjach tematów sieci. Po krótkiej prezentacji i  wyjaśnieniu celów współpracy zainicjowana została dyskusja, w trakcie której wymieniono doświadczenia związane z doskonaleniem i możliwościami kształcenia się  w nowej formule, zaproponowanej nauczycielom milickich szkół w ramach realizacji projektu.

Po krótkiej przerwie uczestnicy przeanalizowali poznane materiały, oraz wzięli udział w szkoleniu „ Praca na platformie internetowej”, które przeprowadził informatyk.

Przyjęty został ramowy harmonogram spotkań i zaplanowano pierwszą pracę w sieci na najbliższy tydzień.
Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Uczestnicy wyrazili swoje zaangażowanie oraz twórcze podejście do nowej sytuacji, dzieląc się ciekawym doświadczeniem i deklarując wsparcie koordynatorowi sieci wychowawców.

 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki

 

Pierwsze spotkanie  w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki odbyło się w dniu  28.11.2013 r. W spotkaniu wzięło udział 24 nauczycieli- członków sieci. Wszyscy zalogowali się na platformę. Koordynator przedstawił główne cele i założenia pracy w sieci oraz plan pracy na I rok. Przekazał informację o przetargu na wybór ekspertów. Zaplanowano pracę na platformie i terminarz spotkań na pierwszy roku pracy sieci.

 

Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli

 

Pierwsze spotkanie w ramach  dyrektorskiej sieci współpracy i samokształcenia  odbyło się w dniu  3.12.2013 i trwało 6 godzin.

W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy placówek powiatu milickiego – członkowie sieci. Wszyscy zalogowali się na platformę. Koordynator przedstawił główne cele i założenia pracy w sieci oraz plan pracy na I rok. Przekazał informację o przetargu na wybór ekspertów. Zaplanowano pracę na platformie i terminarz spotkań na pierwszy rok pracy sieci

 

 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli humanistów

 

Spotkanie odbyło się dnia 27 listopada 2013 roku.Na pierwsze spotkanie przybyło 23 nauczycieli z placówek objętych projektem. Na spotkaniu była też obecna Pani Grażyna Kmiecik – koordynator merytoryczny projektu oraz Pani Urszula Ewertowska – były doradca metodyczny, doświadczony pedagog oraz autorka książek.

W pierwszej części spotkania koordynatorka sieci Eugenia Hajdun przedstawiła uczestnikom plan spotkania oraz prezentację multimedialną na temat sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów humanistycznych w powiecie milickim.

Następnie, zaproszony gość - Pani Urszula Ewertowska wygłosiła prelekcję na temat promowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w szkołach powiatu  milickiego. Po wygłoszonej prelekcji odbyła się krótka dyskusja wokół tematu sieci.

Podczas kolejnej części spotkania  nauczyciele wzięli udział w warsztatach informatycznych, które poprowadził informatyk.Uczestnicy dokonali pierwszego logowania na platformie ORE, zapoznali się z jej funkcjonowaniem oraz wykonywali ćwiczenia w sieci.

Na koniec uczestnicy zostali poinformowani o tym, że kolejne spotkanie odbędzie się już po rozstrzygniętym przetargu i będzie to spotkanie z ekspertem zewnętrznym. Nauczyciele zostali także zaproszeni przez koordynatorkę sieci do aktywnego udziału w tworzeniu sieci współpracy i samokształcenia.

 

Sieć współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli lub dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia.

Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami – zarówno za pośrednictwem internetowej platformy traktowanej jako forum wymiany doświadczeń, jak i spotkań osobistych. Podobnie jak w wypadku rocznych planów wspomagania, członkowie sieci mogą korzystać z własnych doświadczeń, ale również pomocy zewnętrznych ekspertów.

 

Pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia.

Tworzenie łączących szkoły sieci to innowacyjna metoda wspierająca wymianę doświadczeń

i dobrych praktyk pomiędzy nimi. Przed dyrektorami szkół i nauczycielami otwierają się nowe

możliwości pozyskiwania potrzebnej im wiedzy i pomocy w radzeniu sobie z codziennymi

wyzwaniami. Dzięki zastosowaniu metody networkingu w edukacji, zwiększa się łatwość:

 

-udziału kadry szkół w wydarzeniach mogących odbywać się nawet o kilka tysięcy kilometrów od szkoły;

-uczestnictwa w wydarzeniach bezpośrednio związanych z potrzebami uczących się osób, mających wpływ na zmianę myślenia i sposobów pracy

-zachowania ciągłości w dokształcaniu się pracowników

-bieżącego monitorowania zmian prawnych, pojawiających się wymagań, nowych metod i standardów pracy

 

Udział w sieci daje szkołom cenną szansę na bieżący kontakt z innymi placówkami w ich

otoczeniu, dzięki któremu poszerza się perspektywa, z jakiej patrzy się na własne problemy

i zasoby. Sąsiadujące ze sobą szkoły działają w zbliżonych warunkach, pracują z uczniami

pochodzącymi z podobnych środowisk, a zatem często borykają się z podobnymi

wyzwaniami. Sprawdzone metody czy rozwiązania problemów funkcjonujące w jednej

szkole, mają duże szanse powodzenia w podobnych placówkach. Czas i energia

zaoszczędzone na wypracowywaniu tych samych rozwiązań przez każdą szkołę z osobna,

może być spożytkowana w inny istotny sposób. Ze względu na to, istotnym zadaniem sieci

współpracy i samokształcenia jest analiza tak zwanych „dobrych praktyk” – rozwiązań, które

zostały już wdrożone, sprawdzone i przynoszą stosującej je szkole wymierne korzyści, a są

możliwe do zastosowania w innych placówkach. Każda z uczestniczących w sieci szkół będzie

miała okazję przedstawić własne rozwiązania, ale też poznać inne.

 

W Powiecie Milickim zostały powołane 4 sieci :

 

sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli -koordynator Dariusz Duszyński

sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowawców-koordynator Dominika Ugorek

sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli humanistów-koordynator Eugenia Hajdun (rok szkolny 2013/2014),

Urszula Ewertowska (rok szkolny 2014/2015)

sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki–koordynator Sławomir Strzelecki