Misją centrum metodycznego jest zapewnienie dostępu do informacji pedagogicznej, pomoc nauczycielom w rozwoju zawodowym, umożliwianie wymiany doświadczeń między nauczycielami, kształtowanie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży.

 Zadania centrum metodycznego:

 1. Współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny w opracowaniu priorytetów w kształceniu ustawicznym nauczycieli.

 2. Przeprowadzanie i opracowywanie diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli na terenie powiatu milickiego.

 3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów, warsztatów dla nauczycieli i kadry kierowniczej, zgodnie z przeprowadzoną diagnozą.

 4. Prowadzenie doradztwa merytorycznego i metodycznego dla nauczycieli.

 5. Udzielanie konsultacji.

 6. Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli przez prowadzenie edukacji, udostępnianie i opracowywanie materiałów informacyjnych i metodycznych.

 7. Promowanie ciekawych inicjatyw, innowacji pedagogicznych i nowoczesnych metod pracy.

 8. Organizowanie różnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami i placówkami oświatowymi.

 9. Podejmowanie działań na rzecz rozwijania uzdolnień i zainteresowań uczniów.

 10. Promowanie walorów przyrodniczych i historycznych regionu Doliny Baryczy poprzez opracowywanie oraz wydawanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych dla nauczycieli i młodzieży szkolnej.

 11. Współpraca z organami samorządowymi, ze wszystkimi placówkami oświatowymi na terenie powiatu milickiego oraz innymi ośrodkami metodycznymi w województwie dolnośląskim.

 12. Propagowanie i pomoc we wdrażaniu do praktyki szkolnej reformy oświaty, nowych programów nauczania, nowoczesnych metod pracy.

 13. Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli.

 14. Udział w innych działaniach wynikających z bieżących potrzeb PCEiPP.

 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli odbywa się przez następujące formy:

 1. krótkie szkolenia wspomagające i podnoszące jakość pracy nauczycieli,

 2. kursy doskonalące prowadzone w ramach kształcenia ustawicznego nauczycieli,

 3. Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli,

 4. doradztwo metodyczne organizowane przez nauczycieli doradców na danym terenie w celu podnoszenia jakości pracy w szkołach,

 5. konferencje, seminaria, warsztaty i inne spotkania organizowane przez doradców metodycznych, konsultantów w systemie oświaty dla nauczycieli i kadry kierowniczej,

 6. zespoły samokształceniowe nauczycieli,

 7. współorganizowanie konkursów, sesji naukowych, warsztatów, zajęć otwartych z udziałem doradców metodycznych, nauczycieli i uczniów.

 

Doradcy metodyczni w PCEiPP:

 • Anna Waleńska – doradca metodyczny w zakresie języków obcych.

 • Małgorzata Dziarko - doradca metodyczny w zakresie spraw wychowawczych oraz edukacji regionalnej i ekologicznej.