Serdecznie zapraszamy na szkolenie  prowadzone przez panią Kamę Palińską   pt. Wielokierunkowa percepcja muzyki w przedszkolu i szkole.  Szkolenie odbędzie się 14 czerwca 2015r   w Centrum Edukacji Ekologicznej w Miliczu przy ul. Trzebnickiej 4b. Koszt szkolenia 150zł, liczba miejsc ograniczona.

 Sieć Współpracy i Samokształcenia Dyrektorów                       Wrocław, dnia 9 marca 2015r.

Powiatowych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli
                      na Dolnym Śląsku

                                                                                               

                                                                             

                                                           Szanowny Pan  Starosta……………………..

                                                               Powiatu ………………………..

 

            Dyrektorzy Powiatowych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli działający w Sieci Współpracy i Samokształcenia dla Dyrektorów Powiatowych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli na Dolnym Śląsku wyrażają jednoznaczne stanowisko o konieczności podjęcia działań na szczeblu regionalnym w celu wdrożenia kompleksowego systemu wspomagania szkół i przedszkoli na Dolnym Śląsku oraz powołania w tym celu grupy roboczej ds. „dolnośląskiego modelu kompleksowego wspomagania rozwoju szkół” z udziałem przedstawicieli Organów Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego, Starostów, Dyrektorów Powiatowych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli oraz ekspertów. Poszukując rozwiązań dla Dolnego Śląska w zakresie kompleksowego systemu wspomagania szkół, widzimy zasadność merytoryczną kontynuacji zadań. Wnosimy także o uwzględnienie w projekcie kompleksowego wspomagania szkół, placówek kształcenia specjalnego, które zostały pominięte w pilotażu, a które są żywo zainteresowane ideą wspomagania w swoich placówkach.

Uzasadnienie:

Projekt systemowy „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” skupił w okresie 2012- 2015 na terenie całej Polski w realizacji projektów konkursowych 160 powiatów w tym 24 z 30 powiatów na Dolnym Śląsku. Celem było pilotażowe sprawdzenie modelu wypracowanego  w ramach projektu systemowego Ośrodka Rozwoju Edukacji "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół", z wykorzystaniem rezultatów projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Realizacja zadań w ramach projektów pokazała wartościowe wsparcie w rozwoju szkół i przedszkoli na rzecz własnego rozwoju  nakierowanych bezpośrednio na nauczycieli, a finalnie na efekty uczniów na każdym poziomie edukacyjnym. 

W chwili obecnej, pierwsze projekty już się zakończyły z końcem roku szkolnego 2013/2014 w powiatach: wołowskim, jaworski, górowskim. W roku szkolnym 2014/2015  w pozostałych 21 powiatach projekty zakończą swą realizację. Prowadzony pilotaż pozwolił na weryfikację nowych form doskonalenia związanych z bezpośrednim wsparciem rozwoju placówek. Formy te okazały się efektywne, co potwierdzają dyrektorzy i nauczyciele dolnośląskich szkół biorących udział w projektach. Na stałe w życie szkół wpisał się cykl doskonalenia proponowany w ramach projektów. Dużym zainteresowaniem cieszą się sieci współpracy i samokształcenia. Początkowa nieufność do nowego systemu przerodziła się w  niezwykłe zaangażowanie szkół w realizację procesu doskonalenia. Wysoko wykwalifikowana i stale podnosząca swoje kompetencje, w pełni oddana i zaangażowana kadra wdrażająca projekty tj. Powiatowi Organizatorzy Rozwoju Edukacji (PORE), dyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli, kierownicy projektu, koordynatorzy merytoryczni, a w szczególności Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji, Koordynatorzy Sieci Współpracy i Samokształcenia stali się ważną częścią społeczności szkolnych służących jej rozwojowi.

Należy zauważyć, iż wdrożenie nowego systemu doskonalenia nauczycieli w chwili obecnej nabrało ogólnopolskiego rozmachu. Zaangażowanie tak wielu powiatów na Dolnym Śląsku przyczyniło się do popularyzacji tegoż przedsięwzięcia w kraju. Wypracowane w ramach projektu rozwiązania okazały się trafne i potwierdziły głęboki sens nowej formuły wspomagania szkół i placówek.  Poszukując rozwiązań systemowych dla Dolnego Śląska w zakresie kompleksowego systemu wspomagania szkół, widzimy zasadność merytoryczną kontynuacjizadań.

Wobec powyższego i wobec przekonania, iż procesowe wsparcie szkół powinno być kontynuowane na Dolnym Śląsku, wnosimy o ujęcie kompleksowego systemu wspomagania szkół w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020oraz wpisanie na indykatywną listę projektów kluczowych dla Dolnego Śląska kompleksowego systemu wspomagania szkół.

 

 

W związku z rozpoczętymi w dniu 9 marca 2015 r. konsultacjami społecznymi projektu Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 wnosimy o ujęcie w ramach Działań:

·         10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,

·         10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,

·         10.4. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,

kompleksowego systemu wspomagania szkół i przedszkoli, rozumianego jako:

·         wdrażanie w placówkach rocznych planów wspomagania,

·         budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.

 

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że w wyznaczonej formie (z wykorzystaniem formularza udostępnionego przez UMWD) oraz w wyznaczonym terminie (od 17 do 24 marca 2015 r.), Sieć Współpracy i Samokształcenia Dyrektorów Powiatowych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli na Dolnym Śląsku, zgłosi swoje uwagi do Osi priorytetowej 10 Edukacja, sformułowanej w projekcie Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020.

Powyższa kwestia jest kluczowa dla realizacji kierunków polityki oświatowej Dolnego Śląska i wymaga natychmiastowego podjęcia stosownych decyzji przez Kompetentne Organy Województwa Dolnośląskiego.

                                                                  Z wyrazami należnego szacunku

                                                                                                    Dyrektorzy

                                                                   Sieci Współpracy i Samokształcenia Dyrektorów
                                                                Powiatowych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli
                                                             na Dolnym Śląsku

 

Do wiadomości:

 1. Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 2. Dolnośląski Kurator Oświaty
 3. Konwent Starostów Województwa Dolnośląskiego 
 4. Starostowie Powiatów Dolnego Śląska

 

Kontakt: Sieć Dyrektorów PODN, Głogów ul. Jedności Robotniczej 38   tel/fax  76 833 32 11

Koordynator Sieci:   Barbara Krzywulicz

             4 września 2014 r. odbyła się konferencja inaugurująca realizację projektu " Poprawa jakości doskonalenia nauczycieli w Powiecie Milickim". 
Konferencję rozpoczęła dyrektor PCEiPP Grażyna Kmiecik. Starosta Piotr Lech wręczył dyrektorom szkół zaświadczenia potwierdzające udział w realizacji projektu.

Pani Aleksandra Wencek przedstawiła raport z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w roku szkolnym 2013/2014.

Konferencję również uświetniły swoim występem baletnice ze Studia Tańca Klasycznego "Sofija" - chorografia Katarzyna Długosz.
Wykład poprowadzili dr Danuta Elsner oraz dr Jakub Kołodziejczyk.

13 marca br. odbyły sie w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym zajęcia otwarte pt: „O zachowaniu się w lesie"
W trakcie zajęć staraliśmy sie odpowiedzieć na pytania:

 • Co to jest las?
 • Jak powinniśmy się w nim zachowywać?
 • Jaki wyglądają  lasy  naturalne i dlaczego jest ich tak mało?
 • Dlaczego rośliny i zwierzęta lubią grzyby?
 • Dlaczego w lesie   potrzebne są martwe drzewa?
  A, ponadto były krzyżówki, rebusy, łamigłówki.

Każdy zespół w w trakcie zajęć był nagradzany  za swoje zaangażowanie. Było pracowicie. Po zakończeniu wszyscy uczestnicy policzyli swoje punkty - słodkie  nagrody, które ochoczo  zostały na miejscu  ....skonsumowane.


Małgorzata Dziarko

Szanowni Państwo,

 

przypominamy jaką rolę pełnią doradcy metodyczni w odniesieniu do powiatowych konkursów:

 1. Zebranie regulaminów.
 2. Skoordynowanie terminów – harmonogram konkursów dla poszczególnych poziomów nauczania.
 3. Umieszczenie harmonogramów i regulaminów na stronie pceipp.pl
 4. Wysłanie harmonogramów do szkół.
 5. Wsparcie metodyczne organizatorów na ich życzenie.
 6. Udział w konkursie, praca w komisji na zaproszenie z minimalnym tygodniowym wyprzedzeniem.
 7. W przypadku nieobecności doradcy na konkursie organizator wypełnia i przekazuje do PCEiPP protokół (wzór można pobrać ze strony www.pceipp.pl  zakładka  Centrum Metodyczne - dokumenty do pobrania).
 8. Gromadzenie dokumentacji pokonkursowej (protokoły, testy itp.).
 9. Umieszczanie informacji przekazanych przez organizatora z przebiegu konkursu na stronie pceipp.pl
 10. Zestawienie konkursów na podstawie protokołów.
 11. Wydawanie pisemnych potwierdzeń udziału w konkursach na prośbę laureata.
 12. Organizacja spotkania podsumowującego konkursów, podziękowania dla organizatorów.