KRÓTKA HISTORIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W MILICZU

              Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Miliczu utworzona została 01.09.1967r. jako placówka finansowana z budżetu państwa. W chwili tworzenia otrzymała nazwę  „Poradnia  Wychowawczo - Zawodowa w Miliczu” i obejmowała swą działalnością  powiat milicki, w skład którego w owym czasie wchodził Milicz, Cieszków, Krośnice i Żmigród.

           Pierwszą dyrektorką powołaną przez Inspektorat Szkolny do organizowania placówki była mgr Irena Chołodecka, która przez ponad pół roku była jedynym pracownikiem pedagogicznym i administracyjnym. Tworzyła podstawy poradnictwa wychowawczo - zawodowego w Miliczu, organizowała dokumentację, udzielała porad, wykonywała badania pedagogiczne, uczestniczyła  w naradach dyrektorów placówek oświatowych w powiecie.

           W pierwszym okresie funkcjonowania poradni głównym zadaniem  było:

  • badanie dojrzałości szkolnej;
  • odraczanie z obowiązku szkolnego;
  • pomoc w trudnościach wychowawczych i dydaktycznych;
  • organizowanie i koordynowanie  poradnictwa zawodowego, w którym to pani Irena Chołodecka wypracowała model otwartej współpracy ze szkołą organizując wycieczki zespołów klasowych do szkół średnich i zawodowych w Miliczu, Zdunach , Krotoszynie.

           Pierwszym zatrudnionym pedagogiem, początkowo na pół etatu, a później w pełnym wymiarze godzin była mgr Józefa Tomaszewska, natomiast  psychologami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze godzin byli  Anna i Grzegorz  Żyśko, a później mgr Roman Seredyński, mgr Grażyna Szajda.

           Od listopada 1974r. pracownicą sekretariatu na stanowisku referenta została Alina Kierat ( Mazik), która zajmowała się sprawami administracyjnymi, w tym pisaniem i gromadzeniem dokumentów, opinii psychologicznych i pedagogicznych dla potrzeb szkół i piastowała to stanowisko aż do odejścia na emeryturę  w 2007r.

           Po odejściu na emeryturę  p. dyrektor  Ireny Chołodeckiej w 1984r. na stanowisko dyrektora wówczas jeszcze  Poradni Wychowczo – Zawodowej w Miliczu powołana została pracująca jako  psycholog  mgr Alicja Szatkowska, która kierowała placówką do 2005r.

          W latach 2005 – 2007  funkcje dyrektora pełniły  mgr Elżbieta Wójcik oraz p.o  mgr Maria Żerek.

          Od 1 stycznia 2007r.  do 31.12.2008r. dyrektorem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Miliczu była  mgr Teresa Nowicka, a po połączeniu placówek i powstaniu Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Psychologiczno – Pedagogicznego placówką kieruje  mgr Grażyna Kmiecik.

         Od powołania poradnia sześciokrotnie  zmieniała lokalizację. Początkowo poradnia miała do dyspozycji dwa pomieszczenia w budynku przy ul. Kościuszki 27, w którym mieścił się również Wydział Oświaty i przedszkole ( obecnie budynek Apteki Milickiej).

         Od 1975r. do  sierpnia 1982r. poradnia funkcjonowała w budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 11- go Listopada.

         Od września 1982 r przez rok poradnia znajdowała się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 36 mając do dyspozycji  4 pomieszczenia, a następnie w roku 1983 została przeniesiona na poddasze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Armii Krajowej 2 dysponując siedmioma pomieszczeniami do prowadzenia badań diagnostycznych.

        Od 1992r. do grudnia 2008r. poradnia zajmowała budynek przy ul. Ks. E. Waresiaka 3a, początkowo wspólnie z Zespołem Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół , a później z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  mając do dyspozycji 11 pomieszczeń.

        Natomiast od 1 stycznia 2009r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  wchodzi w skład Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Psychologiczno – Pedagogicznego w Miliczu ul. Trzebnicka 4b, który współtworzą  Biblioteka Pedagogiczna i Centrum Metodyczne mieszczące się w pomieszczeniach budynku I Liceum Ogólnokształcącego oraz  Schronisko Młodzieżowe i Centrum Kształcenia , które wraz z Poradnią funkcjonują w budynku przy ul. Trzebnickiej. Aktualnie poradnia ma do dyspozycji 10 gabinetów do indywidualnych badań i konsultacji  diagnostycznych mieszczących się na II piętrze budynku oraz pomieszczenie na parterze dostosowane do badań dzieci niepełnosprawnych ruchowo. W miarę potrzeb do spotkań grupowych wykorzystywana jest również Sala Konferencyjna przy Bibliotece Pedagogicznej.

         Tak jak zmieniała się nazwa  placówki z Poradni Wychowawczo – Zawodowej naRejonową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, następnie  Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Miliczu tak też zmieniał się organ prowadzący placówkę.

         Przez wiele lat pomocą metodyczną i jednocześnie organem kontrolującym poradnię  była Wojewódzka Poradnia Wychowawczo-Zawodowa we Wrocławiu, która organizowała konferencje, szkolenia, opracowywała metody diagnostyczne i wyposażała w nie poradnię. Wtedy to placówka nosiła  nazwę Poradni Wychowawczo – Zawodowej.

Aktualnie organem założycielskim  poradni i prowadzącym placówkę jest Starostwo Powiatowe w Miliczu, a nadzór merytoryczny nad poradnią prowadzi Kuratorium  Oświaty we Wrocławiu.

         Zmiany w systemie oświaty sprzyjały kształtowaniu się poradni jako specjalistycznej placówki przeznaczonej do udzielania wielospecjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom. Stąd w zakresie działalności poradni od wielu lat realizowane są podstawowe funkcje :

  • diagnostyczna
  • profilaktyczna
  • terapeutyczna
  • doradcza

 

          Choć zmieniające się warunki społeczno - ekonomiczne i administracyjne oraz kolejne reformy systemu oświaty modyfikowały pracę poradni to wciąż jej podstawowym celem  było i jest poradnictwo i pomoc psychologiczno – pedagogiczna oraz logopedyczna udzielana rodzicom, dzieciom, młodzieży i nauczycielom dla potrzeb edukacji.

 

 

Siedziba

Dyrektor

Pracownicy

pedagogiczni

ul. Kościuszki 27

w Miliczu

( IX.1967- 1975r)

Irena Chołodecka

dyr. IX. 1967 r -

VIII. 1984

*Józefa Tomaszewska – p

Anna Żyśko-ps

Grzegorz Żyśko - ps

śp.Roman Seredyński - ps

 

ul .11-go Listopada

w Miliczu

( budynek LO )

(1975 –VIII.1982r)

 

 

Irena Chołodecka

 

 

 

 

 

 

 

* Sabina Łacina - p

*Józefa Tomaszewska - p

Elżbieta Kubicka - ps

Marzena Kapera - ps

Anna Wolak- Pietrzyńska-ps

*Irena Błędowska - p

*Teresa Mierzwa – p

Grażyna Szajda – ps

*Alicja Szatkowska- ps

śp. Edund Chołodecki- p

ul .Wojska Polskiego 36 w Miliczu

(IX.1982 – IX.1983r)

Irena Chołodecka

*Józefa Tomaszewska -p

*Alicja Szatkowska - ps

*Bożena Ośko – ps

Maria Żerek - p

Grażyna Szajda - ps

śp. Edmund Chołodecki -p

ul.Armii Krajowej 2

w Miliczu

( budynek SOS-W)

(IX.1983r – IX.1992 r)

Irena Chołodecka

dyr. do VIII.1984r

 

 

 

 

Alicja Szatkowska

dyr. od IX. 1984 r

*Alicja Szatkowska –ps

*Bożena Ośko-ps

*Maria Żerek - p

*Barbara Pawlik - p

*Bogumiła Ciechanowska –p

*Nina Konieczna – Boniecka –ps

Grażyna Szajda –ps

Regina Kościelna-ps

Ewa Gaworska –ps

Ęlżbieta Chmielewska - ps

Jadwiga Lorenc –l

Romana Koper- l

Barbara Dominik – ps

 

ul .Ks.E. Waresiaka 3a w Miliczu

(IX.1992 r)

Alicja Szatkowska

( dyr. IX. .1984r – do 2005r)

 

 

 

 

Maria Żerek

( p.o dyr.)

VI.2005r-III.2006r VIII.2006r-I.2007r

 

 

 

 

 

Elżbieta Wójcik

(dyr. IV.2006r-VIII.2006r)

 

 

 

Teresa Nowicka

( dyr. Od 01. I. 2007r- 31.XII.2008r)

*Bożena Ośko-ps

*Maria Żerek –p

*Barbara Pawlik-p

*Bogumiła Ciechanowska –p

*Elzbieta Wójcik-p

*Joanna Kobusińska –l

Grażyna Szajda -ps

 

Piotr Wójcik-ps

Jolanta Misiewicz-l

Barbara Dominik-ps

Dorota Wąsiewicz-ps

*Małgorzata Bień - Fiuk-ps

Alicja Łubińska -ps

Nina Boniecka –

Konieczna –ps

Ewa Obst – ps

* Agnieszka Wybierała –p

*Monika Trojanowska –ps

*Małgorzata Musielak -p

*Teresa Michalak – p

*Marzanna Wiśniewska -l

* Joanna Dąbrowska –p

Witold Misiewicz-p

*Katarzyna Nowak - ps

 

 

j.w

 

ul. Trzebnicka 4b

w Miliczu ( PCEiPP)

( od 01.I. 2009r)

Grażyna Kmiecik

( po dyr. od 01.I.2009r, a od 01.VII. 2009r dyrektor )

*Bożena Ośko –ps

*Małgorzata Bien – Fiuk –ps

*Teresa Nowica –p

*Małgorzata Musielak-p

*Teresa Michalak –p

*Joanna Woroniak –p

*Marzanna Wiśniewska – l

*Anita Opielewicz –Ps

Elżbieta Lempach -p

* Maja Anuszkiewicz- Ps

Witold Misiewicz –p

 

 

UWAGA :

* pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin,

 p - pedagog

ps – psycholog

 l – logopeda

** osoby pominięte  ( pamięć bywa zawodna ) prosimy o kontakt

 

 

Zabrała  i uzupełniła: Bożena Ośko 

Milicz -  wrzesień 2012r.