OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZANIA DIAGNOZ
(psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, doradcy zawodowego)

 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Miliczu udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni (Gmina Milicz, Gmina Cieszków, Gmina Krośnice). W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki Poradnia udziela pomocy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka (powiat milicki).
 2. W dniu badania diagnostycznego dziecko/uczeń powinien:
  • być zdrowy i wypoczęty,
  • mieć przy sobie okulary, aparat słuchowy, jeśli używa tego sprzętu na co dzień.
  • *Poradnia zastrzega prawo do odmowy przeprowadzenia diagnozy w przypadku złego stanu psychofizycznego dziecka, bądź braku sprzętu medycznego niezbędnego do funkcjonowania ucznia.
 3. Rodzic/opiekun prawny powinien:
  • zabrać ze sobą dokumentację medyczną (w przypadku przewlekłej choroby),
  • w przypadku badania kontrolnego zabrać ze sobą zaświadczenia z badań medycznych zalecanych podczas poprzedniej wizyty w poradni (np. konsultacja okulistyczna, laryngologiczna, neurologiczna itp.),
  • w przypadku trudności dydaktycznych lub specyficznych trudności w nauce czytania i pisania zabrać ze sobą świadectwa szkolne i zeszyty w których aktualnie uczeń pracuje.
  • *Poradnia zastrzega prawo do odmowy przeprowadzenia diagnozy w przypadku braku niezbędnych konsultacji lekarskich koniecznych do postawienia rzetelnej diagnozy.
 4. Warto zaopatrzyć dziecko w picie i jedzenie.
 5. W przypadku dziecka niepełnoletniego konieczna jest obecność rodzica/prawnego opiekuna.
 6. O terminie badań wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości sms, bądź za pośrednictwem poczty polskiej.
 7. W przypadku nie stawienia się na badanie / konsultację w uzgodnionym terminie bez wcześniejszego powiadomienia poradni – najpóźniej na dzień przed badaniem/konsultacją (osobiście lub telefonicznie 71-38-40-237), jest to równoznaczne z rezygnacją z realizacji wniosku.
 8. W przypadku, gdy dziecko / uczeń pozostawał pod opieką innej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej konieczne jest złożenie podania o przesłanie indywidualnej teczki do PP-P w Miliczu (wniosek dostępny w sekretariacie poradni).

OPINIOWANIE

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy Poradnia (na wniosek rodzica/opiekuna prawnego) wydaje opinie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, doradcy zawodowego, w sprawach:

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
 • spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego (uczniowie z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera)
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia
 • przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta
 • udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 • przyjęcia ucznia szkoły podstawowej (i gimnazjum) do oddziału przysposabiającego do pracy
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej
 • zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole lub placówce
 • inne opinie o przebadanych (np. dla PZP, Poradni Foniatrycznej, Sądu)
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591).
 4. Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534).
 5. Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. poz. 1569).
 6. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. Nr 214, poz. 1808).
 7. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).

OCENA PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -
REGULAMIN KWALIFIKACJI DZIECI DO DIAGNOZY

 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Miliczu przyjmuje wnioski o ocenę procesów integracji sensorycznej dwa razy w roku – we wrześniu oraz marcu. Pisemny wniosek należy złożyć w sekretariacie Poradni.
 2. Na diagnozę przyjmowane są dzieci objęte opieką Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Miliczu – dzieci skierowane przez specjalistów pracujących w PP-P po ogólnej diagnozie psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej.
 3. Na diagnozę przyjmowane są dzieci, które realizują wychowanie przedszkolne/nauczanie szkolne w placówkach, w których nie ma zatrudnionego terapeuty integracji sensorycznej, który może dokonać diagnozy we własnym zakresie.
 4. Na diagnozę przyjmowane są dzieci od 4 r.ż. do 9 r.ż.
 5. Diagnozę SI poprzedza konsultacja neurologiczna (rodzic na pierwsze spotkanie diagnostyczne dostarcza zaświadczenie lekarskie dotyczące stanu neurologicznego dziecka.)
 6. Diagnoza obejmuje jedno spotkanie z rodzicem/opiekunem dziecka (pogłębiony wywiad, Kwestionariusze Rozwoju Sensomotorycznego). Pełna diagnoza integracji sensorycznej trwa około 3 godzin (diagnoza może zostać przeprowadzona w ciągu jednego, bądź kilku spotkań, w zależności od wieku oraz możliwości psychofizycznych dziecka).
 7. Podczas badania dziecko obowiązuje strój sportowy (spodnie dresowe, koszulka z krótkim rękawem).