OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY ORZECZNICZEJ

 1. Przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Miliczu działa Zespół Orzekający. Posiedzenia Zespołu Orzekającego II semestrze roku szkolnego 2019 / 2020 zaplanowano na:
  • 26 maja 2020 r.
  • 30 czerwca 2020 r.
  • 28 lipca 2020 r.
  • 25 sierpnia 2020 r.
  • w sytuacjach koniecznych możliwe dodatkowe terminy.
  • *Poradnia zastrzega prawo do zmiany terminu posiedzenia zespołu. Ponadto w przypadku wydawania orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania Zespół Orzekający jest powoływany na bieżąco (po przejściu całej procedury orzeczniczej oraz dostarczenia przez rodzica/opiekuna prawnego kompletu dokumentów).
 2. Zespół wydaje orzeczenia i opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka na pisemny wniosek rodzica dziecka lub ucznia lub na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia.
 3. Wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane. Jeżeli złożenie wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii było poprzedzone obserwacjami lub badaniami diagnostycznymi dziecka lub ucznia prowadzonymi przez pracowników poradni, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań przewodniczący zespołu dołącza do wniosku, informując o tym wnioskodawcę.
 4. Jeżeli do wydania orzeczenia lub opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia.
 5. Do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego. W zaświadczeniu lekarz określa: przewidywany okres, nie krótszy jednak niż 30 dni, w którym stan zdrowia dziecka lub ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły; rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD), oraz wynikające z tej choroby lub innego problemu zdrowotnego ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.
 6. W celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia przewodniczący zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem, informując o tym wnioskodawcę. Opinię wydaje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez dyrektora prośby o wydanie opinii. Kopię opinii przekazuje się rodzicom dziecka lub ucznia lub pełnoletniemu uczniowi. O wydanie opinii może również zwrócić się wnioskodawca.
 7. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub ucznia lub złożonością procesu diagnostycznego, orzeczenia oraz opinia mogą być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.
 8. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.
 9. W posiedzeniach zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub za zgodą pełnoletniego ucznia: nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce; asystent nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystent wychowawcy świetlicy; pomoc nauczyciela; asystent edukacji romskiej – wyznaczeni przez ich dyrektora; na wniosek lub za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub na wniosek lub za zgodą pełnoletniego ucznia – inne osoby, w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub inny specjalista.
 10. Rodzice dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.
 11. Orzeczenie lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka przekazuje się wnioskodawcy za pokwitowaniem w poradni lub na adres wskazany we wniosku w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia lub opinii wwrd.
 12. Orzeczenie lub opinię przekazuje się w jednym egzemplarzu. Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia lub opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego osobę.
 13. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem zespołu orzekającego, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

RODZAJE WYDAWANYCH ORZECZEŃ

 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ze względu na niepełnosprawność dziecka lub ucznia:
  • niepełnosprawność ruchowa, w tym afazja,
  • niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim,
  • niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym,
  • niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym,
  • z niepełnosprawnością sprzężoną.
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym.
 3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie.
 4. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 5. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.
 6. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
 7. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Ponadto Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Miliczu jest poradnią specjalistyczną diagnozującą dzieci ze spektrum autyzmu (autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, Zespół Aspergera). Zespół orzeka o formach wsparcia dziecka w placówkach, w których realizuje ono przygotowanie przedszkolne/obowiązek szkolny (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. poz. 1743).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199 oraz z 2017 r. poz. 1647).