Pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

w roku szkolnym 2018 / 2019
  O sobie ...
Teresa Nowicka


Pedagog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie: Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza na Uniwersytecie Wrocławskim. Studia podyplomowe: Zarządzanie w Oświacie. Szkolny Doradca Zawodowy, Oligofrenopedagog, Trener Szkoleń dla Dorosłych, Coaching w Biznesie.

Kursy Kwalifikacyjne:  kurs terapii pedagogicznej, I stopień specjalizacji z terapii pedagogicznej, I stopień EEG-Biofeedback, I stopień Trener Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.

Zakres zadań w poradni: diagnoza pedagogiczna oraz terapia uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, uczniów z dysleksją oraz poradnictwo zawodowe dla uczniów wszystkich szkół powiatu.

Karolina Kurzawa


Psycholog, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Trener EEG-Biofeedback, nauczyciel kontraktowy

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia, ze specjalnością psychologia kliniczna, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Swoją wiedzę psychologiczną i terapeutyczną poszerzam i uzupełniam na kursach i szkoleniach. Ukończyłam szkolenie I i II stopnia w zakresie diagnozy i terapii integracji sensorycznej oraz kurs trenera EEG - Biofeedback I stopnia. Brałam udział w szkoleniu ,,Diagnoza osób ze spektrum autyzmu. Profil Psychoedukacyjny PEP - R Schoplera" oraz Studium terapii dzieci i młodzieży. Aby móc pracować z dziećmi i młodzieżą ukończyłam kurs kwalifikacyjny z zakresu przygotowania pedagogicznego. Obecnie jestem w trakcie szkolenia z systemowej terapii rodzin, małżeństw oraz indywidualnej. Członkini nadzwyczajna Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Od 2015 r. nauczyciel kontraktowy.

W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Miliczu zajmuję się diagnozowaniem, terapią indywidualną i rodzinną, konsultacjami, psychoedukacją, prowadzeniem warsztatów dla dzieci. Realizatorka warsztatów ,,Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - część I".

Teresa Michalak


Pedagog, Terapeuta pedagogiczny, Mediator, nauczyciel dyplomowany

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika ze specjalnością pedagogika ogólna na Uniwersytecie Wrocławskim, studia magisterskie ze specjalnością psychologia społeczna w edukacji na Dolnośląskiej Szkole Wyższej, studia podyplomowe na kierunku Terapia Pedagogiczna na Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz Zawód Mediator na Uniwersytecie Wrocławskim.

Brałam udział między innymi w szkoleniach: „Dysleksja rozwojowa”, „Uczeń z dysleksją w szkole. Dostosowanie wymagań-dwie strony medalu”, ,,Diagnoza osób ze spektrum autyzmu. Profil Psychoedukacyjny PEP – R Schoplera”, „Mediator – nowe umiejętności i kwalifikacje dla pedagogów i psychologów”, „Mediacje i negocjacje w szkole”, oraz kursach: Terapia ręki I i II stopnia, „Dyskalkulia. Od diagnozy do skutecznej pomocy”, „Szkoła dla rodziców i wychowawców część I i II”.

Ukończyłam cykl szkoleń dotyczących wspomagania pracy szkół realizowanych w zakresie zadań Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji. Brałam udział w dolnośląskim projekcie „Sieci współpracy i samokształcenia jako element wspomagania placówek oświatowych Dolnego Śląska”.

Od 2007 roku pracuję w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Miliczu, gdzie zajmuję się diagnozowaniem, terapią indywidualną dzieci w wieku szkolnym, profilaktyką i poradnictwem, konsultacjami, prowadzeniem warsztatów tematycznych w klasach 4-6, prelekcji dla rodziców i nauczycieli. Jestem członkiem Zespołu Orzekającego w w/w poradni. Ponadto jestem realizatorką warsztatów ,,Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – części I i II”.

Od pięciu lat jako wolontariusz współpracuję ze Stowarzyszeniem Wiosna w ramach projektu Szlachetna Paczka, w których to pełniłam rolę Młodszego Trenera Wewnętrznego oraz Lidera Rejonu.

Joanna Woroniak


Pedagog, Oligofrenopedagog, Terapeuta Integracji Sensorycznej, nauczyciel mianowany

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika, ze specjalnością pedagogika opiekuńcza i praca socjalna na Uniwersytecie Opolskim, Studia Podyplomowe na kierunku Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Swoją wiedzę pedagogiczną i terapeutyczną poszerzam i uzupełniam na kursach i szkoleniach. Ukończyłam szkolenie I i II stopnia w zakresie Integracji Sensorycznej. Kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki. Brałam udział w szkoleniach „Diagnoza gotowości szkolnej”, "Diagnoza osób ze spektrum autyzmu. Profil Psychoedukacyjny PEP – R Schoplera”, „Mediator – nowe umiejętności i kwalifikacje dla pedagogów i psychologów”, „Mediacje i negocjacje w szkole”, ”Analiza rysunku dziecka” oraz kursach : Terapia ręki I i II stopnia, „Dyskalkulia. Od diagnozy do skutecznej pomocy”, „Szkoła dla rodziców i wychowawców I i II”.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Miliczu zajmuję się diagnozowaniem, terapią indywidualną i grupową dzieci w młodszym wieku szkolnym, profilaktyką, poradnictwem, konsultacjami, prowadzeniem warsztatów dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Jestem współprowadzącą warsztaty "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – część I i II”.

Marzanna Wiśniewska


logopeda, nauczyciel dyplomowany

Jestem absolwentką Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 1998 ukończyłam również Podyplomowe Studia Logopedyczne na Wydziale Filologicznym Instytutu Filologii Polskiej. Wśród wielu form doskonalenia i uzyskanych kwalifikacji, wykorzystywanych w pracy w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, posiadam Certyfikat wydany przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, uprawniający do „Badań przesiewowych narządów zmysłów”. W swojej ponad trzydziestoletniej pracy nieprzerwanie odwołuję się do słów Alberta Einsteina: "Każdy jest geniuszem. Ale jeśli zaczniesz oceniać rybę pod względem jej zdolności wspinania się na drzewa, to przez całe życie będzie myślała, że jest głupia...".

Bożena Ośko


psycholog, socjoterapeuta, trener Wideotreningu Komunikacji, nauczyciel dyplomowany

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Filozoficzno – Historycznym, kierunek psychologia. Posiadam certyfikat Trenera Wideotreningu Komunikacji licencjonowany przez AIT – Holandia. Odbyłam staż praktykancki Neurolingwistycznego Programowania w Instytucie Psychoterapii NLP we Wrocławiu. Ukończyłam Studia Podyplomowe z Socjoterapii w DSWE we Wrocławiu. Jestem trenerem Szkoły dla Rodziców i Wychowawców dzieci i młodzieży w różnym wieku szkolnym. Posiadam międzynarodowe uprawnienia do pracy pedagogicznej z dziećmi i dorosłymi Metodą Komunikacji Symbolicznej Bliss. Jestem realizatorem programu profilaktycznego „Drugi elementarz czyli program siedmiu kroków”.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz należę do Samorządu Zawodowego Psychologów. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy poradnianej, w pracy na oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży, w placówce opiekuńczo – wychowawczej, z rodzinami zastępczymi, jako psycholog w szkole, biegły sądowy w zakresie psychologii. Swoją wiedzę psychologiczną i terapeutyczną wzbogacam systematycznie poprzez udział w kursach doskonalących , warsztatach, szkoleniach, konferencjach.

W poradni zajmuję się diagnozą dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi (w tym specyficznych trudności w nauce czytania i pisania) oraz trudności wychowawczych. W ramach działań terapeutycznych prowadzę terapię indywidualną dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i emocjonalnymi przeżywającymi problemy wieku dorastania oraz terapię rodzinną (również w środowisku domowym z zastosowaniem Wideotreningu Komunikacji). W ramach psychoedukacji prowadzę warsztaty profilaktyczno – edukacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży w zespołach klasowych na terenie szkół oraz konsultacje dla rodziców, pedagogów szkolnych i nauczycieli. Aktualnie w poradni zajmuję diagnoza i poradnictwem wychowawczym młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

Małgorzata Musielak


pedagog, oligofrenopedagog

Jestem absolwentką Wydziału Filozoficzno - Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia ukończyłam w 1984 roku uzyskując tytuł mgr pedagogiki ze specjalnością opiekuńczo-wychowawczą. Dodatkowo posiadam kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki. Ukończyłam również wiele form doskonalenia zawodowego m.in. z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, komunikacji alternatywnej, profilaktyki uzależnień i agresji, praw dziecka, diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku przedszkolnym, itp. Mój staż pracy wynosi 33 lata. W tym czasie pracowałam, jako nauczyciel, pedagog szkolny, wizytator szkól i przedszkoli, wicedyrektor zespołu szkół. W PP-P w Miliczu pracuję od września 2006 roku zajmując się m.in. diagnozą, terapią oraz in. formami pomocy i opieki dla dzieci w przedziale wiekowym od 1-go miesiąca życia do czasu pójścia do szkoły. Służę również wsparciem i pomocą rodzicom oraz nauczycielom w/w dzieci, współpracuję z instytucjami pomocowymi na terenie powiatu milickiego i poza jego granicami.