W dniu 02.02.2018 r. pani Małgorzata Musielak, pedagog PP-P w Miliczu, wzięła udział w projekcie „Zaczytana Dwójka”, który jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Miliczu. W ramach projektu pedagog przeczytała dzieciom kilka rozdziałów z książki „Pan ŁODYGA”.

Przygody znanego dzieciom z programów telewizyjnych detektywa - ekologa spodobały się uczestniczącym w spotkaniu uczniom klasy IB i ich wychowawczyni, Pani Anicie Parusis. Dzieci żywo reagowały na treści zawarte w książce i chętnie dyskutowały na zawarte w niej tematy ekologiczne, wykazując się przy tym dużą wiedzą z tej dziedziny.

Drodzy rodzice oraz nauczyciele, zachęcamy do zapoznania się z ofertą działalności profilaktyczno – edukacyjnej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Miliczu na rok szkolny 2019 / 2020. Proponujemy bezpłatną pomoc i prowadzenie spotkań grupowych, a także indywidualnych.

Aby otworzyć dokument kliknij ►

Na podstawie  Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych (Dz.U. z dnia 14 września 2017 r., poz. 1743) są organizowane i działają na zasadach określonych w rozporządzeniu zespoły orzekające, które wydają opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

W systemie oświaty za niepełnosprawne uznaje się dzieci i młodzież:

  • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim,
  • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją,
  • niesłyszące i słabosłyszące,
  • niewidome i słabowidzące,
  • z autyzmem, zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi (co najmniej dwie z wyżej wymienionych).

Do zdiagnozowanej niepełnosprawności wymagane jest zaświadczenie od lekarza specjalisty stwierdzające istnienie niepełnosprawności. Podstawą wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze względu na niepełnosprawność intelektualną są wyniki badań psychologicznych sporządzonych w Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej.

Nie uznaje się za niepełnosprawne dzieci i młodzież z chorobami somatycznymi (np. genetycznymi, onkologicznymi, metabolicznymi, przewlekłymi – astmą, padaczką, cukrzycą, zaburzeniami wchłaniania, chorobami psychicznymi).

Nie są podstawą do wydania opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka zaświadczenia lekarskie zawierające diagnozy w formie stwierdzeń: opóźniony rozwój psychoruchowy, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia emocjonalne, zagrożenie niepełnosprawnością.

Wzór zaświadczenia lekarskiego do pobrania na stronie www.pceipp.pl - w dziale: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna --> Formularze do pobrania

Dn. 12.10.2017 r. pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Miliczu Karolina Kurzawa i Joanna Woroniak odwiedziły pierwszoklasistów we Wziąchowie Wielkim. Spotkanie miało na celu integrację grupy oraz wsparcie dzieci w adaptacji do realiów szkoły podstawowej. Podczas zajęć dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w proponowanych im aktywnościach, dzięki którym mogły poznać siebie bliżej, przekonać się, że szkoła i grupa klasowa to ,,drugi dom”, poznać emocje i sposoby radzenia sobie z nimi. Jeszcze raz dziękujemy maluchom za miło spędzony czas, życzymy prawdziwych przyjaźni szkolnych oraz sukcesów w nabywaniu nowych umiejętności.