W związku z wejściem w życie Rozporządzenia MEN z 07.09.2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych, informujemy, że od 1 października 2017 r. obowiązują nowe wzory dokumentów:

  1. wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii,
  2. zaświadczenie lekarskie dotyczące orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  3. zaświadczenie lekarskie dotyczące orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego,
  4. opinia nauczyciela, wychowawcy lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem dla potrzeb zespołu orzekającego.

Nowe wzory dokumentów do pobrania na stronie www.pceipp.pl - w dziale: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna --> Formularze do pobrania

W kwietniu 2018 r. w ramach Miesiąca Wiedzy na temat Autyzmu psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Miliczu Bożena Ośko przeprowadziła zajęcia dla młodzieży w Społecznej Szkole Podstawowej Ad Astra w Miliczu na temat:

„Jesteśmy różni lecz równie ważni. Zrozumieć czym jest autyzm”.

Celem zajęć było:

  • poznanie przez młodzież specyfiki zaburzeń oraz zrozumienie trudności w rozumienia świata osób ze spektrum autyzmu w oparciu o prezentowane filmy: ” Podróż Marii” i „ Inny szuka szczęścia”,
  • uświadomienie różnorodności zaburzeń ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera)
  • pogłębienie wiedzy uczniów na temat cech charakterystycznych funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu czyli trudności i mocne strony (trudności w zakresie umiejętności nawiązywania kontaktu i relacji społecznych oraz w rozumieniu emocji, problemy w rozumieniu mowy i umiejętności komunikowania się, wrażliwość sensoryczna, zachowania – problemy ze zmianami, reagowanie napięciem emocjonalnym na nowe sytuacje, zainteresowania),
  • uwrażliwienie uczniów na osoby ze spektrum autyzmu oraz możliwości pomocy ( m. innymi edukacja na temat jakie zachowania są ważne w stosunku do kolegi/koleżanki którzy mają autyzm czyli co pomaga w dobrych relacjach - wskazówki przydatne w kontaktach z osobami z autyzmem).

Przydatne linki związane z tematyką autyzmu:

W dniu 02.02.2018 r. pani Małgorzata Musielak, pedagog PP-P w Miliczu, wzięła udział w projekcie „Zaczytana Dwójka”, który jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Miliczu. W ramach projektu pedagog przeczytała dzieciom kilka rozdziałów z książki „Pan ŁODYGA”.

Przygody znanego dzieciom z programów telewizyjnych detektywa - ekologa spodobały się uczestniczącym w spotkaniu uczniom klasy IB i ich wychowawczyni, Pani Anicie Parusis. Dzieci żywo reagowały na treści zawarte w książce i chętnie dyskutowały na zawarte w niej tematy ekologiczne, wykazując się przy tym dużą wiedzą z tej dziedziny.

Drodzy rodzice oraz nauczyciele, zachęcamy do zapoznania się z ofertą działalności profilaktyczno – edukacyjnej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Miliczu na rok szkolny 2019 / 2020. Proponujemy bezpłatną pomoc i prowadzenie spotkań grupowych, a także indywidualnych.

Aby otworzyć dokument kliknij ►