Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych, dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych przez PCEiPP w Miliczu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Edukacyjne i Psychologiczno – Pedagogiczne z siedzibą w Miliczu przy ul. Trzebnickiej, 56- 300 Milicz.
 2. PCEiPP wyznaczyła Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iodo (at) pceipp.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.
 3. W przypadku korzystania z usług Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Miliczu:
  a) Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Miliczu oraz dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PCEiPP na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a, c Rozporządzenia 2016/679).

  W przypadku korzystania z usług Biblioteki Pedagogicznej lub Powiatowej Biblioteki Publicznej w Miliczu:
  b) Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych Biblioteki Pedagogicznej lub Powiatowej Biblioteki Publicznej w Miliczu oraz dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PCEiPP na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a, c Rozporządzenia 2016/679).

  W przypadku korzystania z usług Centrum Metodycznego w Miliczu:
  c) Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych Centrum Metodycznego w Miliczu oraz dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PCEiPP na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a, c Rozporządzenia 2016/679).

  W przypadku korzystania z usług Schroniska Młodzieżowego w Miliczu:
  d) Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych Schroniska Młodzieżowego w Miliczu oraz dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PCEiPP na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a, c Rozporządzenia 2016/679).

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu. Państwa dane są w pełni chronione i bezpieczne.

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

RODO – Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna wobec uczniów i ich rodziców
w związku innymi sposobami kształcenia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Powiatowe Centrum Edukacyjne i Psychologiczno - Pedagogiczne w Miliczu, ul. Trzebnicka 4b, 56-300 Milicz.
 2. W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pod numerem telefonu 783 479 791.
 3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w związku z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493).
 4. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmom informatycznym, hostingowym, prawniczym, firmom zajmującym się ochroną danych osobowych, oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres objęcia opieką dziecka.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków;
  • na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem:
  • 3 lit b RODO tj. konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  • 3 lit d RODO gdyż dalsze przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym;
  • 3 lit e RODO gdyż dane osobowe mogą być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczenia podstawie art. 20 prawo do przenoszenia danych;
  • na podstawie art. 21 prawo do wniesienia sprzeciwu;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zdalnej opieki udzielanej Pani/Pana dziecku.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.